IBIZA - SANT JOSEP DE SA TALAIA - AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA - Contracte d'obres de condicionament de ferm dels carrers Sant Jordi i Sant Francesc, així com la sevaposterior senyalització horitzontal

Importe licitación: 387.908,42 € (IVA excluido)
Finalización plazo presentación: 15 marzo 2021 a las 14,00hhttps://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=YTwdOqu%2B0lABPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D
15 marzo, 2021