MALLORCA - AJUNTAMENT D'ALCÚDIA 11808 Aprovació de l’expedient de contractació i anunci de licitació d’obres d’asfaltat de diversos camins d’Alcúdia (Camí de Ses Forques, Camí de Vertaient, Camí de son Fe i Camí Son Rotger), mitjançant procediment obert, oferta econòmica més avantatjosa i diversos criteris d’adjudicació, tramitació ordinària, expedient de contractació núm. CN-43/2017

Importe licitación:205.966,36 € (IVA excluido).
Finalización plazo presentación:24 noviembre 2017 a las 14,00h.http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=992301&lang=ca
24 noviembre, 2017