MALLORCA - INCA - AJUNTAMENT DE INCA - Contracte d'obres per a l'execució del projecte de demolició d'edificacions existents a la zona verda ELP nº84

Importe licitación: 135.464,96 € (IVA excluido)
Finalización plazo presentación: 19 mayo 2021 a las 23,59h.https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=%2F0LgXGapv6DnSoTX3z%2F7wA%3D%3D
19 mayo, 2021