MALLORCA - MARRATXI - AJUNTAMENT DE MARRATXI - Contracte d'obres de "Reforma interior i adequació de la nova Escola de Música de Marratxí"

Importe licitación: 146.281,57 € (IVA excluido)
Finalización plazo presentación: 31mayo 2021 a las 14,00h.https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=fBOBsBEYS8amq21uxhbaVQ%3D%3D
31 mayo, 2021