MALLORCA - MARRATXI - AJUNTAMENT DE MARRATXI - Contracte d'obres de substitució de gespa artificial a cinc camps de futbol

Importe licitación: 491.679,44 € (IVA excluido)
Finalización plazo presentación: 11 noviembre 2020 a las 14,00h.https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=I6m3cJWO3a4SugstABGr5A%3D%3D
11 noviembre, 2020