MALLORCA - SANT JOAN - AJUNTAMENT DE SANT JOAN - Rehabilitació de l’edifici dels Fossers de Consolació i restauració de cobertes i cel·les

Importe licitación: 131.305,30 € (IVA excluido)
Finalización plazo presentación: 22 enero 2021 a las 11,00h.https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=tPGx7wUHr3MBPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D
22 enero, 2021