MALLORCA - SANT LLORENÇ DES CARDASSAR - Sant Llorenç des Cardassar>Bellver S.A - Obras contempladas en el "Projecte de renovació canonada de sanejament per gravetat d’arribada a EDAR provinent de Son Carrió. Inclou canonada d’aigua regenerada de l’EDAR cap a la zona de Torrenova"

Importe licitación: 537.187,15 € (IVA excluido)
Finalización plazo presentación: 26 abril 2021 a las 14,30h.https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=NNSmclt5jFSrz3GQd5r6SQ%3D%3D
26 abril, 2021