MALLORCA - SON SERVERA - AJUNTAMENT DE SON SERVERA - Execució del Projecte unificat constructiu de Reurbanització i millora del carrer Sol Naixent. TM. Son Servera i Sant Llorenç

Importe licitación: 566.713,62 € (IVA excluido)
Finalización plazo presentación: 2 diciembre 2020 a las 14,00h.https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=YW2%2BZlJ7wOqXQV0WE7lYPw%3D%3D
2 diciembre, 2020