MENORCA - AJUNTAMENT DE MAÓ - Licitació de la contractació de les obres, segons projecte, de rehabilitació del pati interior i façanes nord-est i nord-oest del conjunt edificat del Claustre del Carme, fase II – fase III, façanes; està previst el cofinançament d’aquest projecte en un 50%, amb càrrec al programa operatiu FEDER 2014-2020 de les Illes Balears

Importe licitación: 124.144,22 € (IVA excluido).
Finalización plazo presentación: 23 noviembre 2017.http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=992446&lang=ca
23 noviembre, 2017